με σεβασμό
στη φύση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

με σεβασμό
στη φύση

Η µέριµνα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της φιλοσοφίας της ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., που αναλαμβάνει την εταιρική της ευθύνη, συμμορφώνοντας τις δραστηριότητές της πλήρως στην ισχύουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία.

Για τον λόγο αυτόν η εταιρία εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.

Παράλληλα, μέσα στο 2023 η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. προχωράει σε εγκατάσταση 2 φωτοβολταϊκών σταθμών με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολία, με την εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (NET METERING) μέσω πώλησης αυτής στον ΔΕΔΔΗΕ.

Με τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών σταθμών, εκτός από τη μείωση του ενεργειακού κόστους, η εταιρία υλοποιεί έμπρακτα και τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν των ενεργειακών αναγκών της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Για να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.:

  • Αποτρέπει την αποβολή αποβλήτων στο περιβάλλον µέσω ειδικών µονάδων ανακύκλωσης και δεξαµενών καθίζησης.
  • Επιλέγει όλες οι επεξεργασίες να γίνονται με χρήση ανακυκλωμένου νερού για την περιστολή της εκπεµπόµενης σκόνης στο περιβάλλον.
  • Συμμετέχει στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων με εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ και χώρο εναπόθεσης αδρανών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ.
  • Συμμετέχει στο συλλογικό σύστημα της ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.) και τον ΕΟΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης).
  • Έχει προχωρήσει σε δενδροφυτεύσεις τόσο στη µονάδα παραγωγής σε µία προσπάθεια αισθητικής βελτίωσης και εναρµόνισης µε τον περιβάλλοντα χώρο όσο και στον λατομικό χώρο στοχεύοντας στην πλήρη αποκατάσταση και ανάπλασή του, συµβάλλοντας έτσι στην περιβαλλοντική αειφορία.

Η εφαρµογή αποτελεσµατικών συστηµάτων διαχείρισης και προγραµµάτων συστηµατικών ελέγχων, η σωστή συντήρηση και ανανέωση του σταθερού και κινητού εξοπλισµού, η χρήση προληπτικών µέτρων και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, συµβάλλουν τόσο στην προστασία του εργατικού δυναµικού της εταιρίας, όσο και των τοπικών κοινοτήτων, στις οποίες λειτουργεί.

Η προσφορά και η μέριμνα για τον τόπο, αφορά τόσο την παρούσα όσο και τις μελλοντικές γενιές, γι’ αυτό και στη συνείδηση του καταναλωτή, η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. κατατάσσεται στις εταιρίες που εφαρμόζουν πρακτικές εξοικονόμησης των φυσικών πόρων του πλανήτη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ